גמלת נכות מעבודה

כל מה שצריך לדעת אודות גמלת נכות מעבודה

מדינת ישראל רואה את עצמה כמדינת רווחה וכאחראית לחייהם של אזרחיה גם בהיבט החברתי והיומיומי, כשהם נאלצים להתמודד עם תלאות גופניות שפקדו אותם בפתאומיות, או שנולדו עימם מלידה. ולפיכך, המדינה מעוניינת ופועלת לסייע לאנשים אשר איתרע מזלם ונפגעו במהלך עבודתם באופנים שונים ואינם יכולים לעבוד כתוצאה מכך. המדינה מציעה עבור נפגעים כאלו גמלה חודשית שאמורה לשמש הן כפיצוי על הפגיעה והן כתחליף הולם למקור ההכנסה שנפגע כתוצאה מהפגיעה. או בשמה הנפוץ יותר – גמלת נכות מעבודה.

גמלת נכות מעבודה היא קצבה חודשית או מענק שמדינת ישראל נותנת למי שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה בשיעור של לפחות 9%, עקב פגיעה במהלך העבודה, כמו למשל פגיעה פיזית כתוצאה מנפילה או עיסוק בכלי עבודה, פגיעה כרונית שנוצרה כתוצאה מהעבודה וכדומה, ואף פגיעות זניחות שהצטברו לאורך זמן לכדי נכות ממשית.

קצבת נכות מעבודה מחושבת בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון יש צורך שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בפגיעה ושמקורה בעבודתו של התובע ולא מסיבות אחרות, והשלב השני, שהוא זהה לשלבים בשאר האפשרויות שמזכות בקבלת קצבה או מענק – קביעת אחוזי נכות.

תוכן עניינים

חישוב קצבת נכות מעבודה

תהליך החישוב של גובה הקצבה מתבצע באופן הבא:

סכום הקצבה המקסימלי שניתן לקבל הוא 34,234 שקלים בחודש, כאשר הסכום שהנפגע זכאי לו נקבע בהתאם לדמי הפגיעה המגיעים לו ליום אחד, כפול 30 ימים בחודש. דמי הפגיעה משולמים לאדם שאינו מסוגל לעבוד בעקבות הפגיעה בעבודה, והסכום המקסימלי שניתן לקבל בהם הוא 1,141 שקלים ליום למשך תקופה של עד 13 שבועות, ולאחר תקופת הזמן הזו אם עדיין נותרה פגיעה, כלומר אם הלקות עדיין נוכחת, הנפגע יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מעבודה.

גובה הקצבה נקבע בהתאם לרמת אחוזי הנכות של הנפגע בעקבות הפגיעה: אם נקבעו לו אחוזי נכות בגובה של 50%, הקצבה שתינתן תעמוד על 50% מגובה דמי הפגיעה ליום, כפול 30 ימים בחודש, כלומר סכום של 17,115 שקלים בחודש. הכנסות נוספות, אם מעבודה ואם ממקורות אחרים כמו שכר דירה או מלגות קיום, אינן משפיעות על גובה הקצבה והיא מושפעת אך ורק מדרגת אחוזי הנכות.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות של 10% – 19% זכאי לקבלת מענק חד פעמי במקום קבלת קצבה חודשית. גובה המענק מחושב על פי 143% מהמשכורת של עובד מדינה בדרגה 17, כלומר מ – 5,183.47 שקלים, והוא מוכפל הן באחוזי הנכות שנקבעו והן במספר החודשים שנפסקו לתובע. סכום המענק יהיה שווה לקצבה החודשית שנקבעה לאדם, כפול 43. כאשר מדובר בנכות זמנית בגובה של 10% – 19%, המענק יחושב בהתאם לכמות החודשים שקבע המוסד לביטוח לאומי כפרק זמן הנכות כפול 10% מהשכר שצוין לעיל.

תביעה לקצבת נכות מעבודה

כפי שמצוין, תהליך התביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה מחולק לשני שלבים.

בשלב הראשון, תובע שנפגע במהלך עבודתו וכתוצאה מכך איבד את יכולתו לעבוד לזמן מוגבל או קבוע רשאי להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגע עבודה. גם מי שאינו מעוניין לקבל דמי פגיעה עקב היעדר יכולתו לעבוד יכול להגיש תביעה וכדאי לו לעשות כן, שכן התביעה מזכה בהכרה מטעם המדינה בפגיעה ובקבלת החזר על התשלומים ששולמו בגין טיפולים רפואיים, שיכולים להגיע לסכומים גבוהים מאוד. כלומר, גם אם אינכם מעוניינים בקבלת קצבת נכות מעבודה, עצם הגשת התביעה יכולה להפחית את סכום המס שתובע חייב לשלם, ומאפשרת להקטין את חובת מס ההכנסה בסכום משמעותי.

את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש עד 12 חודשים מיום הפגיעה, כאשר הגשה מאוחרת יותר יכולה להוריד משמעותית את הזכאות לקבלת דמי פגיעה. בנוסף, המתנה מעבר לפרק הזמן הנ"ל אף יכולה להקטין את גובה הגמלה שעתידים לקבל במידה וייפסקו לנפגע אחוזי נכות לאחר תקופת

קבלת דמי הפגיעה. זאת לנוכח הקושי להסביר לאחר מכן בפני המוסד לביטוח לאומי מדוע תובע שהיה זקוק לגמלת הנכות כדי להתקיים, מצא לנכון להמתין עם הבקשה פרק זמן משמעותי.

את התביעה לקבלת דרגת נכות ניתן להגיש לאחר שתביעת דמי הפגיעה מאושרת, ועדיף לעשות זאת עד 12 חודשים מיום אישור תביעת דמי הפגיעה, שכן תובע שמגיש את התביעה הראשונה עד 12 חודש מיום הפגיעה ואת תביעת דרגת הנכות ב – 12 החודשים שלאחר אישור התביעה הקודמת, יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מלאה החל ממועד תחילת הנכות, אך אם התביעות יוגשו בזמן אוחר יותר הן יגררו הפחתה של הסכומים המגיעים לנפגע. מסיבה דומה שהוצגה טרם לכן.

בתביעה לתשלום דמי פגיעה מעבודה יש לציין את הפגיעה ואת הנסיבות שגרמו לה, את תהליך הפסקת העבודה, תהליך החזרה לעבודה אם תהליך כזה התקיים, ומסמכים רפואיים מתקופת הטיפול שיעידו על אופן הטיפול ועל המצב הרפואי. גם מי שלא נעדר מהעבודה עקב הפגיעה רשאי להגיש את התביעה אך מוכרח לציין זאת בטופס. כמו כן, מדובר בשלב קרדינלי להגשת התביעה, שכן הוא מהווה את נקודת הפתיחה בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי וכזה שישליך לאחר מכן על כלל ההתנהלות מול המוסד. לכן, חשוב לבצע את התהליך בצורה מחושבת ומושכלת ושמתייחסת לכלל הנזקים שהתובע סבל מהם, כמו שנרחיב בהמשך. בנוסף, את התביעה ניתן להגיש באתר של המוסד לביטוח לאומי או באופן ידני באחד מסניפיו השונים ברחבי הארץ.

בשלב הבא על התובע להמתין לקבלת תשובה על התביעה וההחלטה שנקבעה בגינה. במידה והתביעה התקבלה, ניתן להמשיך ולתבוע גמלת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח הלאומי. במידה והתביעה לא אושרה, כפי שקורה לא פעם לתובעים שמתמודדים עם המלאכה לבדם, ניתן לערער עליה עד 6 חודשים מיום קבלת התשובה, ובכל זאת לקבל סעד מהמוסד לביטוח לאומי.

תביעת גמלת נכות מעבודה מחייבת עמידה בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי, והיא זו שתכריע ותקבע מהי דרגת הנכות, כאשר בהתאם לקביעת הוועדה ייקבע שיעור הקצבה כמפורט מעלה. גם על החלטות הוועדה ניתן לערער, עד 30 ימים מיום קבלת התשובה. מנגד, חשוב לציין שייתכן והערעור יגרום להפחתה בדרגת הנכות שנקבעה כבר, וניתן אף להגיש ערעור נוסף על הערעור הראשון. לכן, כלל ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, ובמיוחד כאלה שמערערים על קביעותיו, מוכרחים להיעשות בשום שכל. כמו כן, חשוב לדעת שבפועל המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש עררים לאורך תקופת זמן ארוכה יותר, ובמרבית המקרים הערעור יתקבל כל עוד הוגש עד 90 יום לאחר קבלת התוצאות, כאשר גם משקל הנכות של התובע משפיע על הנכונות לקבל תביעות מעבר למועד.

קצבת נכות מעבודה לצמיתות מזכה בקבלת קצבת נכות קבועה ופוטרת את התובע מן הצורך לפתוח את תיק הבקשה מחדש מעת לעת ולדון בו, אולם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעשות זאת ולהפוך בהחלטתו, אילו סבור שהנכות חלפה והתובע אינו זקוק עוד לסעד שנפסק לו.

מי שנפסקה לטובתו נכות זמנית יכול להגיש בקשה לקצבה זמנית לנכה נזקק, הניתנת לתקופה של עד 4 חודשים ועבור תובעים ללא הכנסות מעבודה. כסעד הניתן כאשר וועדה מטעם המוסד לביטוח הלאומי קבעה שלתובע שאין אפשרות סבירה לעבוד בעבודה אחרת בעקבות הפגיעה שחווה.

בכל מצב, ניתן לבקש דיון מחודש בבקשה אם חלה החמרה במצב הרפואי או הכלכלי של התובע, לרוב לפחות חצי שנה לאחר התביעה הראשונה. גם מי שתביעתו לא אושרה בפעם הראשונה יכול להגיש בקשה חוזרת, חצי שנה לאחר מכן.

קצבת הנכות משולמת כל חודש ב28 – לחודש ישירות לחשבון הבנק של התובע, ומענק הנכות או כל תשלום חד פעמי אחר מגיע גם כן לחשבון הבנק של התובע. בנוסף, תובע שהכנסותיו נמוכות רשאי להגיש בנוסף גם תביעה להשלמת הכנסה דרך המוסד לביטוח לאומי, ובכך לקבל קצבה נוספת שתעזור לו להתכלכל בכבוד ולהתמודד עם תלאות הפגיעה.

קצבת נכות מעבודה – עד איזה גיל?

קצבת נכות מעבודה בגיל פרישה שונה מקצבאות נכות אחרות. קצבת נכות רגילה מומרת בעת גיל הפרישה לקצבת אזרח וותיק, ואילו קצבת נכות מעבודה יכולה להיות משולמת לנפגע גם הרבה אחרי גיל הפרישה, משום שכל עוד נפסקה לו קצבת נכות מעבודה לצמיתות, היא אינה מוגבלת בזמן.

עם זאת, חשוב לציין שתובע שזכאי ליותר מקצבה אחת בגיל הפרישה, חייב לבחור רק אחת מהן, והיא יכולה להיות קצבת נכות מעבודה, קצבת אזרח ותיק או כל קצבה אחרת. אם הנפגע בחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יהיה נמוך יותר מהסכום שהיה מקבל מהקצבאות האחרות המגיעות לו. יתרה מכך, גם זכאות כפולה למענק ולקצבה לא יכולה לזכות תובע בקבלת שתיהן ועל בעל הזכאות לבחור קצבה אחת אותה הוא יקבל. לעתים, בשל היעדר ניסיון בתחום תובעים הזכאים למספר קצבאות מקבלים החלטות שאינן משקפות את האינטרס הפרטי שלהם, ולפיכך חשובה במיוחד ההסתייעות בסיוע משפטי כחלק מההליך.

חשיבות ההסתייעות בסיוע משפטי

כפי שניתן לראות מהכתוב לעיל, תהליך קבלת הזכויות המשפטיות המגיעות מטעם המדינה במקרים של פגיעה ונכות במסגרת העבודה, יכול להיות ארוך ומסורבל אף יותר מתביעות דומות שמגישים למוסד לביטוח הלאומי. התהליך יכול להיות מייגע וכרוך בביורוקרטיה רבה וכיתות רגליים בין גופים ממשלתיים שונים, ולעתים להניב תוצאה חלקית משהתובע ציפה לה.

לכן וכדי להקל על התהליך וכדי לוודא שיתקיים באופן המקצועי והיעיל ביותר שניתן, כדאי להסתייע בעורך דין מומחה שמכיר היטב את המערכת ואת דרך הגשת התביעות לביטוח הלאומי, וביכולתו לסייע לתובע להגיע למימוש זכויותיו הרפואיות במלואן, כפי שזכאי להן על פי חוק.

עורך דין המומחה בתחום יוכל לבאר לתובע את שלבי התהליך, להכין אותו לקראת אשר מצפה לו ולגרום לכך שייחסך זמן רב ותמנע סחבת משפטית כתוצאה מהתנהלות ביורוקרטית לא נכונה שנובעת מבורות והיעדר ידיעת הדין. עורך הדין מכיר היטב את השלבים בתהליך ויוכל למנוע סיבוכים וקבלת החלטות שמונעת מקסום זכויות רלוונטיות במסגרת התהליך.

יתרה מכך, עורך דין שמכיר את המערכת מקרוב יודע כיצד ראוי ונכון להגיש את התביעה באופן האידיאלי. אילו מסמכים כדאי ונכון לצרף, אילו חוות דעת רפואיות יאפשרו להציג את המקרה והצורך בסיוע, וכיצד לעמוד לבחינת הוועדה הרפואית בדרך שתשקף לה את המצב הרפואי של התובע ושיאפשר לו לזכות בקצבה המקסימלית שלה הוא זכאי. זאת לנוכח ניסיונו בהתמודדות מול המערכת והכרת התהליך על שלביו השונים.

זאת ועוד, ההסתייעות בעורך דין יכולה לחסוך טרחה רבה ועבודה מורכבת שהנפגע ובני משפחתו נאלצים לעשות בתקופה המורכבת שלאחר הפגיעה, שבין כה וכה היא רגישה מאוד ומאלצת את כלל התא המשפחתי להסתגל למצב החדש והמוגבל שהפגיעה גרמה לתובע. סיוע משפטי יוכל לחסוך את כלל העיסוק הביורוקרטי ולאפשר לתובע להתמודד עם מה שבאמת חשוב – ההסתגלות לדינמיקה החדשה שנוצרה בעקבות הנכות.

בנוסף, לעתים קיים חשש מפני הפנייה לסיוע משפטי מכיוון שהיעזרות שכזו כרוכה בתשלום. מנגד, חשוב לציין שעצם הפנייה לסיוע שכזה מאפשרת לתובע "לסחוט כל טיפה מהלימון" ובכך לא רק שמגדילה את אופן הקצבה ומהווה החלטה כדאית, אלא מאפשרת לתובע להנות מהטבות שכלל לא ידע שקיימות. לכן, בחירה בסיוע משפטית מחזירה את עלותה ברוב מוחלט של המקרים ובכמה מונים.

לכן, ומכיוון שגמלת נכות מעבודה יכולה להינתן ללא הגבלה ולכל אורך חייו של התובע, ההשלכה של האם המוסד לביטוח לאומי יקבל את התביעה ומה יהיה שיעורה, היא חסרת תקדים ומשנה מקצה לקצה את חייו של התובע, וככזו – ראוי שיסייע בגיבושה נציג מקצועי המכיר את רזי המערכת.

מנגד, אילו לאדם הצטמצם כושר ההשתכרות במעל ל– 50%, כאשר נקבעה לו דרגת אי כושר אשר עולה על 60%, יהא אותו אדם זכאי לקבלת קצבה אשר נעה בין 1,908 ש"ח עד כדי 3,321 ש"ח. בנוסף לכך, סיווג דרגת אי הכושר נעה בין 60%, 65%, 74%, ולבסוף  100%, כאשר מדובר למעשה ברפי סף, כלומר  קביעת אי כושר בשיעור של 80%, תזכה במתן קצבה באותו שיעור של 100% שכן מדובר בטווח הנע בין 75% – 100% 

בנוסף לכך, הקצבה המצוינת לעיל יכולה לגדול ולהתרחב אילו קיימת לבעל הקצבה גורמים מדרגה ראשונה אשר תלויים בו כלכלית. כלומר, אילו אדם מתגורר עם בן זוג אשר מייצר הכנסה נמוכה מ- 6,014 ש"ח (ברוטו) או כאשר קיימים לו 2 ילדים התלויים בו (אין משמעות לקיומם של יותר מ- 2 ילדים בהיבט זה), הוא זכאי לקבלת תוספת תלויים, אשר ניתנת באופן חלקי או מלא בהתאם לנסיבותיו האישיות של התובע.  

כמו כן, אילו מדובר במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, התובע יהיה זכאי לחלקה היחסי של התמורה לו היה זכאי אילו היה מדובר באובדן כושר עבודה מלא, כאשר חידוד דומה קיים בעבור אובדן כושר עבודה זמני, כאשר השינוי היחידי נוגע למשך הזמן בו תוענק הקצבה מלכתחילה

יש לכם עוד שאלות בנוגע לגמלת נכות מעבודה? מוזמנים לדבר איתנו משרד עורכי דין אולנק לינוי מומחים בתחום מימוש זכויות רפואיות.