עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

חולי לב

זכויות חולי לב

משרד עו"ד לינוי אולניק עוסק במימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וגופים נוספים, כחלק מליווי עמותת אומץ לב, הפועלת למען חולי לב , מצאנו לנכון לרכז תמצית ממגוון הזכויות להן עשויים  חולי לב רבים, להיות זכאים: 

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד.

הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר בפועל נפגע כושר עבודתו, קרי אין לו הכנסה בפועל מעבודה או שהכנסתו אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות. 

לצורך קבלת קצבת הנכות על המבוטח לעמוד בשני תנאים מצטברים. הראשון הוא שיעור נכות רפואית והשני הוא דרגת אי כושר.

נכון לשנת 2018 קצבה מלאה ליחיד הינה בשיערו של 3,272 ₪. קצבה חלקית נעה בין 1,880 ₪ ל-2,209 ₪ בהתאם לאחוזי אובדן כושר העבודה, על קצבת הנכות ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה שאין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה.

את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.

בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, והרשויות המקומיות.

קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה), לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש.

נכים רבים אינם מודעים לעובדה שבנוסף לקצבת נכות כללית שהם מקבלים מביטוח לאומי הם יכולים לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים עבור העזרה לה הם זקוקים בפעולות היום-יום, כך שניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל.

לחילופין, גם אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה.

את התביעה ניתן להגיש רק עד גיל פרישה (גיל 62 לנשים ו-67 לגברים), אך היא תמשיך ותשולם גם לאחר גיל הפרישה.

ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת, גובה הקצבה נע בין 1,405 ₪ ועד לסכום של 5,261 ₪. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה.

בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מ"חברת חשמל" ועוד.

חולי לב רבים המתמודדים עם מחלות רפואיות קשות נוספות, אינם מודעים לעובדה כי יתכן שמגיע להם פיצוי כספי ממוסדות המדינה בגין מחלותיהם, וסבורים כי באם הם מסוגלים להמשיך  לעבוד כרגיל למעשה לא איבדו את כושר עבודתם, ובכך אינם זכאים למאומה  בגין מצבם הרפואי. ואולם, לא כך הם פני הדברים,  אלו אשר חולים במגוון מחלות קשות המגיעות לכדי 90% נכות רפואית, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס ההכנסה ולהחזרי מס אשר עשויים להצטבר לסכומים גבוהים ביותר, בהתאם לגובה המס שהם משלמים וזאת עקב נכותם הרפואית, ואין זה משנה גילם או יכולת השתכרותם. יש להדגיש כי הפטור מתשלום מס הכנסה נגזר מאחוזי נכות רפואית ולא  מנכות תפקודית/ אובדן כושר השתכרות. העומדים בתנאי הזכאות לפטור יכולים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית.

עובד שכיר/כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה בצירוף השנה השוטפת.

עובד עצמאי/בעל שליטה/כל מי שהגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כאשר בתנאים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך.

חולי לב אשר מחלת הלב ו/או האירוע הלבבי נגרמ/ה להם במהלך ועקב עבודתם עשויים להיות זכאים להכרה כי מחלתם ו/או האירוע הלבבי הם כתוצאה מהעבודה .

תאונת עבודה היא אירוע פתאומי שארע בזמן ובמקום מסוים בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. גם תאונות אשר אירעו בדרכו של אדם מהבית לעבודה, לאחר צאתו מביתו, או בחזרה מהעבודה ייחשבו כ"תאונות עבודה" אם לא סטה מהותית מדרכו.

מחלת מקצוע הינה מחלה שהתפתחה עד לכדי התהוות נזק, אשר העובד חלה בה עקב תנאי עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו. 

תאונה שתוכר כתאונת עבודה ו/או מחלה שתוכר כמחלת מקצוע תזכה את הנפגע בקצבת נכות מעבודה אשר בסיס חישובה הוא שכרו של הנפגע. אדם אשר הוכר כנפגע בעבודה יכול להמשיך ולהשתכר במקביל להגשת התביעה להכרה ו/או קביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה.

בנוסף לקצבת נכות מעבודה, אדם המוכר כנפגע בעבודה יתכן ויהא זכאי לקצבאות נוספות עקב מצבו הרפואי והגדרתו כנפגע בעבודה.

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, או במקומות האסורים לחניה בהתאם להנחיות החוק, שעיקרם אי הפרעה לתנועה

זכאי לתג מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו בדרכים מסכנות את בריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים. כמו כן  בעל תעודת עיוור זכאי באופן לקבלת תג נכה .

ניתן לקבל את תג הנכה בשני  מסלולים מגבילים:

א. מסלול ראשון- במסגרת הליך הזכאות להטבות על פי הסכם הניידות  (קבלת תג נכה הינה חלק מסל ההטבות שניתנות לאלו אשר נקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות).

ב. הגשת בקשה פרטנית למשרד התחבורה.

קרן הפנסיה ו/או פוליסת ביטוח מנהלים הן תכניות לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה החל מרגע הגיעו לגיל פרישה. מטרתן העיקרית היא להוות רשת ביטחון לעובדים בעת הגעתם לגיל המזכה. באמצעות ניכוי חודשי של אחוז מסוים מהשכר אשר מופרש הן מכספי העובד והן מכספי המעסיק, העובד צובר כספים אשר יתהוו בעת פרישתו מעבודה לכדי קצבה אשר תשולם לו מדי חודש. סכום הקצבה שייצבר תלוי במספר משתנים.

פנסיית נכות הינה זכות הקיימת לכל אדם בעל קרן פנסיה פעילה. זכות זו קמה לאדם אשר נאלץ להפסיק את עבודתו מסיבה רפואית וזאת טרם הגיעו לגיל פרישה. במצב שבו אדם מאבד את מסוגלותו לעבוד כתוצאה מבעיה רפואית בשיעור של 100%, קרן הפנסיה תפצה את אותו אדם בסך של 75% משכרו הקובע (וזאת רק לאחר שנצברו 90 ימים בהם אדם איבד את כושרו להשתכר כתוצאה ממצבו הרפואי). נוסף על האמור, אפשר שתקבע זכאות חלקית בלבד בהתאם לפרמטרים משתנים.

מרבית פוליסת ביטוח המנהלים מכילות רכיב של אובדן כושר עבודה שבה להגן על העובד אשר נדרש להפסיק את עבודתו ו/או לצמצמה מסיבה רפואית.  

מעבר לזכויות המפורטות לעיל קיימת קשת של זכויות נוספות, הן מול חברות הביטוח השונות בגין אובדן כושר עבודה ו/או מצב סיעודי והן מול משרד השיכון והבינוי ועוד.

מימוש זכויות רפואיות

מימוש זכויות רפואיות

רק עם המומחים בתחום

סובלים מבעיה רפואית? מיואשים מהביטוח הלאומי?!
סובלים מבעיה רפואית?
מיואשים מהביטוח הלאומי?!

מלאו פרטים ואנו נדאג לשאר - ללא התחייבות

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן