תאונת עבודה

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא אירוע פתאומי שארע בזמן ובמקום מסוים בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. גם תאונות אשר אירעו בדרכו של אדם מהבית לעבודה, לאחר צאתו מביתו, או בחזרה מהעבודה ייחשבו כ”תאונות עבודה” אם לא סטה מהותית מדרכו. למשל עצירה בגן ילדים תחשב כחלק משגרת יומו של עובד.

אירעה תאונה במסגרת העבודה – מה עליך לעשות?

  1. לדווח על תאונת העבודה למעסיק, אפילו אם התאונה לא אירעה במקום העבודה.
  2. לפנות לרופא ולציין שהאירוע קרה בעבודה או בעקבותיה ולוודא שהרופא רשם זאת באופן מפורש.
  3. לצלם את המקום בו אירעה תאונת העבודה ולרשום את פרטי העדים לתאונת העבודה.
  4. לשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות MRI,CT וכיו”ב.
  5. לשמור קבלות וחשבוניות של הוצאות שהיו עקב הפציעה.
  6. מומלץ לפנות לעו”ד העוסק בתחום על מנת להעריך את סיכויי התביעה.

התביעה הראשונה שיש להגיש למוסד לביטוח הלאומי היא תביעה לדמי פגיעה – אלה מהווים לכאורה תחליף לניצול ימי המחלה של העובד, קרי, נועדו לפצות את הנפגע על אובדן שכרו או הכנסתו עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים עבור פרקי הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 יום) הנמנים ממחרת יום הפגיעה. גובה דמי הפגיעה נקבע בהתאם לגובה שכרו של הנפגע.

בתום מניין 91 ימים מהפגיעה, הנפגע רשאי, במידה ונותרה נכות ומגבלה כלשהי, להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ואז הנ”ל יוזמן להופיע בפני וועדה רפואית אשר תבדוק האם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לפיצוי כספי אך ההכרה היא חשובה.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 20% – יקבל מענק חד פעמי על פי חישוב מיוחד.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל  קצבה חודשית המחושבת על בסיס שכרו של הנפגע.

חשוב לדעת שבמידה והחליטה הוועדה הרפואית שמצבו של התובע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא ככל הנראה תקבע לו דרגת נכות זמנית. בתקופה זו תשולם לו קצבה חודשית בשיעור דרגת הנכות הזמנית כאשר בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

נכה נזקק – כאשר נקבעה לתובע דרגת נכות זמנית פחותה מ-100% ניתן להגיש תביעה ל”נכה נזקק” משמעותה קביעת דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה קצובה. התביעה תאושר כאשר לדעת ועדת הרשות, המורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא המוסד, לתובע לא היה באותה תקופה סיכוי סביר לעבודה כלשהי בגין הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסות מעבודתו.

תקנה 15לאחר שנקבעת נכות לצמיתות, ובמידה שהתובע צמצם את הכנסותיו מעבודתו כתוצאה מהתאונה, על הועדה לשקול אם יש מקום להפעיל את תקנה 15. התקנה עשויה להוסיף לאחוזי הנכות שנקבעו כדי 1/2, 1/3 או 1/4 מהנכות הצמיתה שנקבעה לתובע עפ”י שיעור הירידה בהכנסות ובהתחשב במקצועו ובגילו, עקב נכותו שכתוצאה מתאונת העבודה.